startpagina | home | contact
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Visie en ambitie SWV 2505

 

De leerlingen in het werkgebied van het SWV krijgen, zoveel mogelijk school- en thuisnabij, een passend onderwijsaanbod richting startkwalificatie of arbeidsparticipatie, zodat zij de kans krijgen om volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren en functioneren.

Door onderscheid te maken tussen basisondersteuning en extra ondersteuning geven we een helder beeld van de ondersteuning waarvoor de scholen dan wel het SWV verantwoordelijkheid draagt.

Het realiseren van deze ambitie moet ervoor zorgen dat in de regio geen leerlingen tussen de wal en het schip vallen en dat alle leerlingen het onderwijs, de begeleiding en de ondersteuning krijgen die aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Om tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning te komen, is samenwerking vanuit een gezamenlijke visie noodzakelijk. Scholen hebben de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, waar nodig. Onderwijs en onderwijsondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar en met deze zorg en opvoeding verbonden.

Een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en ondersteuning dragen bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Iedere leerling moet in de gelegenheid zijn om zich met zijn mogelijkheden ten volle te ontplooien in de school. Deze doelstelling moet uiteindelijk zichtbaar worden in de volgende maatschappelijke resultaten:

  • -meer jongeren halen een diploma en/of een startkwalificatie;
  • -meer jongeren vinden een duurzame plaats op de arbeidsmarkt;
  • -meer jongeren participeren actief in de samenleving.

 Bovengenoemde visie en ambitie vertalen zich ondermeer voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de volgende uitgangspunten:

1.1  De besturen willen alle leerlingen opvangen binnen het VO en VSO. Het voorkomen van thuiszitten is uitgangspunt. Daar waar dit toch optreedt, wordt in   gezamenlijkheid van ouders en leerplicht en waar nodig met jeugdzorg naar een passende oplossing gezocht waarbij terugkeer in het onderwijs tot doel wordt gesteld

1.2  Voor een beperkte groep leerlingen wordt een bovenschoolse voorziening ingericht. Voor deze schakelvoorziening kunnen ook leerlingen uit het VSO in aanmerking komen die naar het VO kunnen. Deze schakelvoorziening is altijd tijdelijk en bedoeld om de leerling terug te plaatsen naar de school van herkomst of te plaatsen op een andere school in het VO of het VSO.

1.3  VO en VSO werken, daar waar dat nodig en wenselijk is, nauw samen om optimaal te profiteren van elkaars expertise.

1.4  Er komt één loket, dat zal functioneren als een toewijzingscommissie. Deze commissie wijst de extra ondersteuning toe, gaat over de toekenning naar de bovenschoolse voorziening, geeft de toelaatbaarheidsverklaringen speciaal onderwijs af. Vanaf 1 januari 2016 neemt het Loket de functie van RVC over en beslist dan over de toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (PRO) en over de aanwijzing Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).

Bovengenoemde visie en ambitie vertalen zich ondermeer voor de samenwerking met de gemeente en ouders in de volgende uitgangspunten:

1.  De gezamenlijke aanpak is gericht op een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en zorgstructuur voor leerplichtige- en kwalificatie plichtige jongeren.

2.  Gemeente en SWV spreken gezamenlijk de ambitie uit om te komen tot de juiste verbinding passend onderwijs en jeugdhulp waarbij de nadruk ligt op preventie, vroeg signalering, integrale benadering van meervoudige en complexe problematiek en deskundigheidsbevordering van onderwijspersoneel. Gemeente faciliteert vanuit haar verantwoordelijkheid een afvaardiging. Dit kan in verschillende vormen, zoals maatschappelijk werk, leerplicht, jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

3.  Ouders zijn eerstverantwoordelijk in relatie tot de opvoeding van en zorg voor hun kind. Vanuit deze rol worden ouders aangesproken en zijn samenwerkingspartners in het vormgeven van en ondersteuning aan hun kind. Ouders leveren op het niveau van het samenwerkingsverband (OPR), school (MR) en leerling (casusbespreking) een actieve bijdrage.

Samengevat kan worden gesteld dat passend onderwijs en de vertaling daarvan, in de regio Apeldoorn, Epe en Voorst (ingrijpende) gevolgen heeft voor de manier waarop tot nu toe is gewerkt. Er is, in de lijn van passend onderwijs, voor gekozen om het onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk op de scholen zelf te organiseren. Dit houdt in dat de scholen adequaat moeten worden ingericht om deze leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden en dat betekent onder andere dat er geïnvesteerd wordt in de deskundigheidsbevordering van de docenten, het versterken van de expertise in de scholen en dat er met het VSO wordt samengewerkt waar dat noodzakelijk en/of wenselijk is. Samenwerking met partners is gericht op samenhang en onontbeerlijk voor het behalen van de gestelde doelen.