startpagina | home | contact


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Meest gestelde vragen

 

Schoolondersteuningsprofielen

Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht zijn aanbod aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP. In een SOP staat beschreven hoe de ondersteuningsstructuur van de school er uit ziet. Niet alleen wie wat doet, maar ook welke ondersteuning ze bieden voor een leerling.

Voor vragen over de ondersteuning op een school is het het beste om contact te leggen met de ondersteuningscoordinator of zorgcoorinator van de school.

Elke school heeft een SOP en deze is openbaar. Deze is te vinden op de website van de school. Via de tab Organisatie, en Scholen zijn alle websites te vinden.

 

Wat is een OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP)?

Een OPP geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Op basis van het instroomprofiel in relatie tot de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling en zijn omgeving, wordt het uitstroomprofiel bepaald. In het OPP wordt alleen die informatie verwerkt die direct van invloed is op het onderwijsleerproces en de schoolprestaties.

Voor wie wordt een OPP gemaakt?
Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt niet voor leerlingen die ondersteuning ontvangen vanuit de basisondersteuning.
Er zijn grofweg twee situaties waarin een OPP moet worden gemaakt:

1. Bij instroom vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
2. Bij zittende leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
In het praktijkonderwijs hebben alle leerlingen een OPP. Voor leerlingen in het VMBO met LWOO die geen extra ondersteuning krijgen, is een ontwikkelingsperspectief niet verplicht.

 

Leerlingenvervoer

Met ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is er iets veranderd in het leerlingenvervoer. Leerlingen komen alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer indien zij gezien hun handicap niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. Een plaatsing in het Voortgezet Speciaal Onderwijs geeft dus niet langer zonder meer recht op leerlingenvervoer. Door het vergroten van de zelfredzaamheid van leerlingen met een handicap binnen het VSO, zal een groter deel van de leerlingen in het VSO dan nu het geval is, in staat zijn om zelfstandig te reizen. Per leerling zal de gemeente de afweging maken of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Dit zal ook gelden voor het vervoer van en naar stages.

 

Schorsing en verwijdering

Een leerling kan door het bevoegd gezag van de school worden geschorst (artikel 13 Inrichtingsbesluit WVO). Dit kan maximaal voor de periode van één week. De school gaat niet zomaar over tot schorsing van een leerling. Schorsing kan worden gezien als een ultieme mogelijkheid voor de school om aan een leerling een waarschuwing te geven voor bepaald zeer ontoelaatbaar gedrag.
Met de ingang van de nieuwe wet is ook geregeld dat een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet kan worden verwijderd voordat er een andere school bereid is gevonden om de leerling toe te laten. Voor leerlingen die al onderwijs volgen op een school maar bij wie de vraag naar extra ondersteuning is gerezen, de zogenaamde 'zittende leerlingen', geldt dat de school eerst zelf probeert om de gevraagde ondersteuning te bieden. Wanneer het bevoegd gezag de ondersteuning niet zelf kan bieden, moet het voor een plek op een andere school zorgen. Het bevoegd gezag moet over een dergelijke beslissing overleg voeren met de ouders van de leerling. Een uitzondering wordt gemaakt voor scholen die zijn verbonden aan een justitiële jeugdinrichting of een instelling voor jeugdzorgplus waarbij de plaatsing op de school direct is verbonden met plaatsing in een gesloten setting. In het samenwerkingsverband moeten met de scholen die zijn verbonden aan een justitiële jeugdinrichting of een instelling voor jeugdzorgplus waarbij de plaatsing op de school direct is verbonden met plaatsing in een gesloten setting afspraken worden gemaakt over de terugplaatsing van de leerling na afloop van het verblijf. Dit om te voorkomen dat de leerling niet tijdig een passend aanbod krijgt.