startpagina | home | contact


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Ouders en leerlingen
 

Binnen de wet Passend Onderwijs worden ouders als –educatief partner- aangeduid. Wij onderschrijven dit van harte. Binnen ons samenwerkingsverband vertalen wij dit door uitsluitend aanvragen van scholen te behandelen indien school en ouders een op overeenstemming gericht overleg hebben gevoerd.

Juist het samen optrekken en de gebundelde kennis en inzichten, borgen het tot stand brengen van het best passende onderwijstraject. Ouders en school kunnen niet zonder elkaar.

Ouders spelen verder een volwaardige rol in onze Ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad heeft instemmingsrecht op het belangrijkste, wettelijk verplichte plan binnen ons samenwerkingsverband, namelijk het Ondersteuningsplan.

De taken en verantwoordelijkheden van ouders en scholen vullen elkaar aan. Zij hebben immers een gemeenschappelijk belang: een goede ontwikkeling van het kind. Samenwerking tussen school en ouders is daarvoor een essentiële voorwaarde. Dit geldt in sterke mate bij passend onderwijs, waarbij sprake is van ondersteuning op maat waarbij deskundige hulp wordt betrokken. Van ouders wordt verwacht dat zij de school informeren

De rol van ouders bij aanmelding en toelating

Van ouders wordt verwacht dat zij de school informeren als er signalen zijn dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Ook wordt verwacht dat ouders constructief betrokken zijn bij het toelatingsproces, bijvoorbeeld door de school aan te geven welke ondersteuningsvraag hun kind heeft.

De rol van ouders bij het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Ouders leveren verder een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Tijdens de schoolperiode kunnen ouders in de gesprekken over voortgang en begeleiding van hun kind met de school bespreken of het ontwikkelingsproces naar wens verloopt. Van belang is ook dat ouders inzage hebben in het leerlingdossier van hun kind zoals dat door de school wordt bijgehouden. Ouders hebben daar recht op. Het helpt hen inzage te krijgen in de vorderingen op school en de mogelijke problemen die zich daarbij voordoen. Om ouders in staat te stellen deze activiteiten goed uit te voeren, is het van belang dat zij goed en tijdig worden geïnformeerd en dat zij voldoende mogelijkheden hebben om vragen te bespreken, advies in te winnen en vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen.

Scholen en samenwerkingsverbanden informeren ouders over het ondersteuningsaanbod dat zij bieden. De school is daarbij voor ouders het eerste aanspreekpunt als er zich vragen voordoen over het ondersteuningsaanbod. Wanneer ouders meer hulp nodig hebben, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor ouders om advies in te winnen of een beroep te doen op bemiddeling.

Elke school heeft zijn ondersteuningsaanbod beschreven in een Schoolondersteuningsprofiel. Op de website van de school kunt u het SOP vinden.

Heeft u vragen over Passend Onderwijs?

Ouders die vragen hebben over passend onderwijs kunnen ook terecht bij het ouderinformatiepunt 5010. Voor kinderen met een (onderwijs)ondersteuningsvraag en hun ouders is er al op jonge leeftijd advies en begeleiding mogelijk. Organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ondersteuning bieden en ouders bijvoorbeeld helpen bij het in kaart brengen van de ambities en onderwijsmogelijkheden van het kind en de schoolkeuze.