startpagina | home | contact
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Route po-vo

 

Werkproces route PO VO

 

Algemeen

a.       Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Deze VO-school heeft zorgplicht en regelt een zo passend mogelijk aanbod, op de eigen school of op een andere reguliere of speciale school. Hiermee wordt voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) van het kastje naar de muur worden gestuurd, omdat de school de toelating weigert.

b.       Ouder(s)/verzorger(s) geven bij de aanmelding aan of hun kind extra ondersteuning nodig heeft

c.       PO-scholen dragen er zorg voor dat alle relevante informatie voor de VO-scholen digitaal beschikbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat de VO-school te veel tijd nodig heeft om te beslissen over toelating.

d.       Als de VO-school een kind niet de benodigde ondersteuning en begeleiding kan bieden, gaat de VO-school met ouder(s)/verzorger(s) in gesprek over een passende plek op een andere reguliere of speciale school. Het samenwerkingsverband kan hierover meedenken.

 

Specifiek

1.       Het schooladvies van PO is met uitzondering van PRO en LWOO leidend en is voor 1 maart opgesteld.

2.       In dit schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De PO-school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Het schooladvies is enkelvoudig. Indien bijvoorbeeld een TL leerling beschikt over een uitstekende werkhouding en andere stimulerende vaardigheden dan kan de school het plaatsingsadvies geven van een combi TL-Havo klas.

Indien de leerkracht van groep 8 twijfelt over het te geven schooladvies dan kan contact opgenomen worden met een VO-school (ondersteuningcoördinator) of met het Loket.

3.       Uit de digitaal informatie (LVS, OKR, OPP ) blijkt of er sprake is van belemmerende en bevorderende factoren (school, thuis), welke ondersteuning en begeleiding de leerling kreeg, of er afwijkingen in het onderwijsprogramma (leerachterstand) ontstaan zijn. De VO-school heeft de 1e week van maart toegang tot deze informatie.

4.       Waar nodig/vereist zorgt de PO-school voor een IQ test.

5.       De PO-scholen hebben bovengenoemde informatie aantoonbaar besproken met ouder(s)/verzorger(s).

6.       De centrale eindtoets in april bevestigt het advies of de school herformuleert het advies. PO-school onderhoudt hierover contact met de VO-school.

7.       Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind aan bij 1 VO-school.

8.       Reguliere basisschoolleerlingen worden door de ouder(s)/verzorger(s) uitsluitend aangemeld bij een reguliere VO school (inclusief Praktijkonderwijs). Dit geldt ook voor leerlingen die de reguliere basisschool bezochten, maar wel extra ondersteuning kregen, in welke vorm dan ook.

9.       SO/SBO leerlingen worden aangemeld bij of een VO-school (incl.

Praktijkonderwijs) of een VSO-school. Als de SO/SBO-school een reguliere VO-school adviseert dan is dit ook leidend bij de aanmelding en dus vindt aanmelding bij een reguliere VO-school plaats. Het automatisme (als daar al sprake van was) van SO/SBO naar VSO vervalt.

10.     De aanmelding gebeurt conform de aanmeldprocedures van de VO-scholen. In principe melden ouder(s)/verzorger(s) hun kind voor 1 maart aan. Het aanmeldformulier wordt ingeleverd bij de basisschool, die ervoor zorg draagt dat deze formulieren tijdig bij de school voor voortgezet onderwijs komt.

11.     De VO-school neemt binnen uiterlijk 10 weken (in principe uiterlijk 6 weken met een uitloop van 4 weken ) een besluit over toelating tot de school.

12.     In deze periode van 6 – 10 weken bekijkt de school of extra ondersteuning nodig is en of zij deze kunnen bieden. Indien zij de extra ondersteuning niet kunnen bieden dan zoekt deze school, in nauw overleg met ouder(s)/verzorger(s), in deze periode een andere passende school. Mocht dit niet lukken en scholen komen er niet uit dan geeft het Loket een bindend advies.

13.     Als de school geen passende andere school voor de zomervakantie (1 augustus) vindt, volgt de leerling zolang onderwijs  bij de school waar de aanmelding plaatsvond.

14.     De VO- school regelt de indicatie voor extra ondersteuning (LWOO), de toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO en Pro. Alle VO-scholen kunnen een aanvraag LWOO of Pro indienen. Het is wel van belang om dit in goed overleg met scholen met LWOO licentie en scholen voor praktijkonderwijs te doen. Indien de indicatie door RVC tot 1 januari 2016 of de toelaatbaarheidsverklaring/aanwijzing door het samenwerkingsverband niet wordt afgegeven dan zoekt de aanvrager een passende plek.

Zie ook  'pora wordt De Klik'!