startpagina | home | contact
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

Werkwijze

 

Voor het werkplan van de schakelvoorziening klik hier

Uitgangspunt is de integrale benadering van leerlingen met meervoudige en complexe problematiek, waarbij er sprake is van optimale afstemming en samenhang van leerlingenzorg en (brede) jeugdzorg. De afstemming en samenhang  is gebaseerd en gericht op het principe: 1 jongere - 1 systeem - 1 plan.

De school van herkomst blijft tijdens de plaatsing in de Schakelvoorziening verantwoordelijk, de leerling blijft ook op de school ingeschreven staan. De school van herkomst moet tijdens het verblijf van de leerling in de schakelvoorzienig werken aan de voorbereidingen van de terugkeer. Hiertoe wordt de school nauw betrokken bij het proces in de schakelvoorziening door onder andere aanwezig te zijn bij het startgesprek en evaluatiegesprekken, waar met alle betrokkenen doelen en afspraken gemaakt en geëvalueerd worden. Gedurende het verblijf en zeker als terugkeer naar de eigen school het doel is, is het belangrijk dat de leerling de band met zijn/haar school niet kwijtraakt. Waar mogelijk zal de leerling gedurende het verblijf in de schakelvoorziening ook op de eigen school lessen volgen of contacten onderhouden met leerkrachten van de eigen school. Mocht er sprake zijn van de wens om door te plaatsen naar een andere VO school, dan is de school van herkomst hier verantwoordelijk voor. De schakelvoorziening is een tijdelijke uitvoerder en opereert in de gedachte van het vastgestelde OPP en voert een deel van het traject uit.

Binnen de schakelvoorziening is een pedagogisch/didactisch klimaat aanwezig, waarbij de leerling zich gezien, gehoord, gekend en erkend voelt. Pas na erkenning van ieders aandeel kan er herstel en ontwikkeling volgen. In de Schakelvoorziening worden leerlingen daarom vanuit het positieve benaderd en wordt geïnvesteerd in een veilige leeromgeving en een goede relatie met de leerling. Hierbij is aandacht, interesse, betrokkenheid, maar ook een goede controle zeer belangrijk. Om gewenst gedrag te bevorderen en leerlingen uit te dagen voor leren, wordt handelingsgericht gewerkt. De basiselementen van Positive Behavior Support (PBS) dienen als kapstok. In de Schakelvoorziening is er sprake van een uitgebreid mentoraat, waarbij het samen met de leerling opstellen en werken aan een doelenplan een belangrijk onderdeel is.

De leerling werkt binnen een kleine groep volgens het onderwijsprogramma van de eigen school uit eigen boeken. Door middel van planners van school, geeft de schakelklas een individuele invulling aan de schoolweek van de leerling. De docenten van de schakelklas bieden individuele begeleiding bij het leren, zelfstandig werken en het behalen van de doelen. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de beoordeling. De leerling werkt daarnaast door middel van een doelenplan planmatig en gericht aan een terugkeer of overstap.

Theorievakken worden zo veel mogelijk verzorgd door de leerkrachten van de schakelvoorziening in groepen van maximaal 10 leerlingen. Bij verplichte praktijkvakken, om achterstand te voorkomen, wordt bekeken of deze door de eigen school verzorgd kunnen worden of door een andere school. Praktijkvakken, als afwisseling op de theorievakken, kunnen ook het verhogen van de zelfredzaamheid inhouden.

Ouder(s)/verzorger(s) als educatieve partners worden proactief betrokken bij de schakelvoorziening. Ouder(s)/verzorger(s) worden tijdig en frequent geïnformeerd door gestructureerde evaluatiemomenten en tussentijds mail- en telefonisch contact. Insteek hierbij is dat de aanpak binnen de schakelvoorziening en binnen de thuissituatie samenhangend is. Waar nodig zullen ouder(s)/verzorger(s) door hulpverlening of CJG hierin begeleid worden. Met toestemming van ouders worden betrokken hulpverleners uitgenodigd bij evaluatiegesprekken en vindt er tussentijds overleg plaats. Ook hierbij is het uitgangspunt 1 kind, 1 gezin, 1 plan.