startpagina | home | contact
lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Contactgegevens


Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn

Tel: 055-3689588
info@swv-vo-2505.nl

LWOO en PRO

 

Op 1 januari 2016 zijn het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs onderdeel van passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn dan verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning die leerlingen in de klas nodig kunnen hebben. Deze wijziging houdt onder andere in dat scholen voor voortgezet onderwijs geen beschikking meer aanvragen bij de Regionale Verwijzingscommissie (https://www.passendonderwijs.nl/brochures/lwoo-en-pro-passendonderwijs). Vanaf 1 januari 2016 geeft het Loket betreffende de plaatsing op een Pro school een toelaatbaarheidsverklaring af en betreffende LWOO een aanwijzing af.

Voor leerlingen die op dit moment geïndiceerd zijn voor LWOO of Pro verandert er niets: deze indicaties blijven geldig.

De landelijke criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs blijven behouden tot 2018. Daarnaast heeft SWV VO 2505 besloten om de huidige criteria voor toewijzing leerwegondersteuning (LWOO) te handhaven tot 2018. In het Inrichtingsbesluit WVO artikel 15d wordt beschreven welke informatie aangeleverd moet worden bij aanvraag TLV Pro of aanwijzing LWOO en op basis van welke criteria deze toegekend worden.

Criteria voor TLV Pro

Het samenwerkingsverband geeft een TLV Pro uitsluitend af, indien:

a.            IQ 55 tot en met 80

En

b.            Een leerachterstand op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste een van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 0,5

TLV Pro geldt voor de gehele schoolperiode.

Criteria voor aanwijzing LWOO

Het samenwerkingsverband geeft de aanwijzing LWOO uitsluitend af, indien:

a.            1. Een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90

En

2. een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste een van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 0,25 tot 0,5.

Of

b.            1. Een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120

En

2. een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste een van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 0,25 tot 0,5

En

3. een sociaal-emotionele problematiek heeft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d

Aanwijzing LWOO geldt voor de gehele schoolperiode.

Grensvlak LWOO en Pro

Voor een leerling die wat intelligentiequotiënt of leerachterstand betreft, voldoet aan de vereisten voor toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs en die wat de overige vereisten betreft voldoet aan de vereisten om aangewezen te zijn op het leerwegondersteunend onderwijs, kan een leerling toelaatbaar worden verklaard tot praktijkonderwijs of aangewezen worden op het leerwegondersteunend onderwijs, afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering (gebaseerd op ervaringen met de leerling in het onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het onderwijskundig rapport, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra).