In totaal zijn er 7 schoolbesturen en 20 scholen (regulier en speciaal onderwijs) aangesloten bij het SWV VO 2505. Samen geven zij onderwijs aan ongeveer 12.000 leerlingen. De scholen proberen het onderwijs zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Waar nodig helpt het SWV. Het SWV kijkt ook of het aanbod dekkend is en voert de regie daarover.

Het is van groot belang dat de juiste mensen om de leerling wordt geplaatst als er een passend plan gemaakt moet worden. Dat plan maken we samen. De school, ouders, de leerling en afhankelijk van de ondersteunings- en hulpvraag waar nodig ook Centrum Jeugd en Gezin, de Jeugdhulpverlener, leerplicht, een GGD arts en overige betrokken personen en instanties. We kunnen dan snel schakelen, zodat de juiste ondersteuning snel geformuleerd kan worden.

Als een leerling ondersteuning nodig heeft wordt eerst gekeken hoe de basisondersteuning op de eigen school daarbij kan helpen. Het niveau van basisondersteuning is in 2017 in gezamenlijkheid met alle scholen opnieuw vastgesteld door het SWV. In de basisondersteuning staat bijvoorbeeld beschreven dat leerlingen tijdelijk ondersteuning kunnen krijgen bij een reken- of taalachterstand, bij hun huiswerk of het gebruik van hun agenda.