Het is van groot belang dat de juiste mensen om de leerling wordt geplaatst als er een passend plan gemaakt moet worden. Dat plan maken we samen. De school, ouders, de leerling en afhankelijk van de ondersteunings- en hulpvraag waar nodig ook Centrum Jeugd en Gezin, de Jeugdhulpverlener, leerplicht, een GGD arts en overige betrokken personen en instanties. We kunnen dan snel schakelen, zodat de juiste ondersteuning snel geformuleerd kan worden.

Ouders en Ouderplatform

Ouders worden gezien als gelijkwaardige deskundigen als het gaat om hun kind. Het respectvol zien en horen van ouders is het algemeen uitgangspunt. Ouders worden nauw betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief (opp). Naast de ondersteuningsbehoeften van leerlingen is er aandacht voor ondersteuningsbehoeften van ouders.

> Lees wat u als ouder kunt doen.

Gemeenten, leerplicht en Jeugdhulp

Mocht de leerling toch uit dreigen te vallen, dan is er een nauwe relatie met de afdeling Leerplicht. De leerplichtambtenaar is vast lid van het kernteam op de reguliere VO scholen en scholen voor praktijkonderwijs. Het SWV en de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst spreken gezamenlijk de ambitie uit om te komen tot de juiste verbinding passend onderwijs en jeugdhulp waarbij de nadruk ligt op preventie, vroeg signalering, integrale benadering van meervoudige en complexe problematiek en deskundigheidsbevordering van onderwijspersoneel.

SWV PO

Tussen het SWV VO en het SWV PO is er regelmatig overleg en daar waar nodig en wenselijk afstemming op beleid en activiteiten. Het gaat over het maken van afspraken over leerlingvolgsystemen, een warme overdracht van dossiers en het vinden van een passende onderwijsplek voor iedere leerling.

MBO en HBO

Een belangrijk doel van samenwerking binnen de regio is de aansluiting van VMBO op MBO en de ontwikkeling van doorlopende ondersteuning en leerlijnen VMBO-MBO-HBO. Het SWV bevordert initiatieven die gericht zijn op een verbeterde aansluiting van VMBO-MBO op de regionale arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Het primaire doel is de leerlingen zodanig onderwijs te bieden dat zij hun schoolloopbaan gediplomeerd en/of met een startkwalificatie kunnen afsluiten. Sommige leerlingen zullen dit doel niet kunnen halen. Scholen bereiden hen voor op een arbeidsplaats in de regio.

Dagbesteding

Voor een beperkt aantal leerlingen in het VSO en PRO is er geen perspectief op arbeid, ook niet binnen de sociale werkvoorzieningen met gesubsidieerde ondersteuning. Voor deze leerlingen is het ontwikkelingsperspectief gericht op het vinden van een zinvolle dagbesteding. Om ook deze doelgroep in het SWV optimaal te kunnen ondersteunen wordt samenwerking gezocht met ketenzorgpartners c.q. WLZ- en/of Wmo-voorzieningen.

Factplus team

Per april 2017 wordt in Apeldoorn, Voorst en Epe met het Jeugd FACT Plus team gewerkt. In het Jeugd FACT Plus team werken zeven organisaties samen en richten zich op kinderen en jongeren die vastlopen in de zorg. Het doel van de begeleiding is om de problematiek op korte termijn te verminderden, de ontwikkeling weer op gang te brengen en het leven van de jongere op orde te krijgen. Zij kunnen snel en zonder schotten aan de slag en kunnen bijdragen in het stroomlijnen van de hulp bij de niet-kunners en niet-willers.