Er komt een moment dat uw kind klaar is met de basisschool en de overstap gaat maken naar de middelbare school (vo). Misschien staat u, terwijl u dit leest wel aan de vooravond van deze grote stap. U kunt uw zoon/dochter op iedere reguliere school aanmelden. Vaak gaat dit zonder problemen, maar het kan zijn dat u hierbij begeleiding wenst. Stuurgroep de Klik zorgt voor een goede overgang van het primair naar voortgezet (speciaal) onderwijs.

Als een leerling ondersteuning nodig heeft wordt eerst gekeken hoe de basisondersteuning op de eigen school daarbij kan helpen. Het niveau van basisondersteuning is in 2017 in gezamenlijkheid met alle scholen opnieuw vastgesteld door het SWV. In de basisondersteuning staat bijvoorbeeld beschreven dat leerlingen tijdelijk ondersteuning kunnen krijgen bij een reken- of taalachterstand, bij hun huiswerk of het gebruik van hun agenda. 

Als de basisondersteuning op school niet voldoet, wordt gekeken welke extra ondersteuning er geboden kan worden aan de leerling. Het kan zijn dat er extra ondersteuning geboden kan worden op de school van uw zoon of dochter, maar in sommige gevallen is een tijdelijke oplossing (deels) buiten de school beter. Binen het Samenwerkingsverband zijn hiervoor verschillende ondersteuningsarrangementen opgesteld. 

Als extra ondersteuningsmogelijkheden niet voldoende zijn om het onderwijs passend te maken voor een leerling, kan overwogen worden de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs te plaatsen. Dit wordt ook wel VSO genoemd. De ondersteuningsbehoeftes van de leerling zijn leidend voor het besluit om een leerling te plaatsen in het VSO. Binnen het samenwerkingsverband zijn er zeven vso-scholen.

Leerlingen kunnen om verschillende redenen thuis zitten. Bijvoorbeeld omdat zij niet ingeschreven staan, er geen passende plek is, of omdat een leerling niet naar school wil. Het is belangrijk goed in beeld te hebben waarom de leerling thuis zit en wie de verantwoordelijkheid draagt over de leerling. Daarvoor kijken we naar de oorzaak van het ‘thuiszitten’. Gaat de leerling bijvoorbeeld niet naar school omdat hij of zij niet wil? Of is er een andere oorzaak?

Vmbo leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van diploma kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (Pro). Het Samenwerkingsverband VO 2505 beslist of uw kind hiervoor in aanmelding komt. De aanvraag voor deze vormen van onderwijs moet door de school worden ingediend. Hier leest u hoe dat in de regio Apeldoorn, Epe en Voorst geregeld is. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.