De Brede Advies Groep (BAG) is een groep van deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs die intern begeleiders en leerkrachten uit het basisonderwijs adviseert bij het te geven schooladvies. De deskundigen zijn werkzaam binnen het regulier voortgezet onderwijs, lwoo, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De BAG wordt gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband VO 2505. De bespreking van de leerling tussen de deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs en de basisschool leidt tot een advies. Dit advies heeft echter geen bindend karakter of formele status.

Als je 'problemen' ervaart bij een leerling, dan zul je dit als leerkracht als een van de eersten signaleren. Hoe eerder er ingegrepen wordt, hoe sneller er hulp voor de leerling kan komen. 

Scholen kunnen aanvragen indienen. Zij hebben hiervoor voorafgaand op overeenstemming gericht overleg gevoerd met ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor de aanmelding. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen niet direct aanmelden.

Wat kunt u als ouder doen? Wat kan de school doen? En wat kan het SWV doen? U leest het hier. 

Een school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen schorsen. De leerling heeft dan tijdelijk geen toegang tot het reguliere onderwijs.

Er kunnen verschillende redenen zijn dat het (even) niet zo lekker loopt op school. Het is goed te weten dat er verschillende mogelijkheden zijn om je te helpen. 

Met ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is er iets veranderd in het leerlingenvervoer. Leerlingen komen alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer indien zij gezien hun handicap niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen.

Een Ondersteuningsplan beschrijft hoe de extra ondersteuning binnen een Samenwerkingsverband geregeld is. Het Samenwerkingsverband 2505 bestaat uit alle scholen voor V(S)O van de gemeente Apeldoorn, Epe en Voorst en is op 1 november 2013 opgericht. 

Een tlv is een verklaring waarmee je naar het VSO of het Praktijkonderwijs kunt. De tlv wordt afgegeven door het VO-loket van het Samenwerkingsverband en is alleen aan te vragen door de school waar de leerling ingeschreven is. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het (v)so is landelijk geldig.

Een Multi Disciplinair Overleg (MDO) is een overleg over een leelring waarbij experts vanuit diverse disciplines eenwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt de bredere zorgvraag van een leerling besproken. Alle betrokkenen schuiven aan om vast te stellen wat de best passende ondersteuning is. 

Een OPP is het passende plan voor de leerling: wat gaan we doen en hoe? Een OPP geeft een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Op basis van het instroomprofiel in relatie tot de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling en zijn omgeving, wordt het uitstroomprofiel bepaald.

Is uw kind hoogbegaafd? Of misschien heeft uw kind forse fysieke belemmeringen? Of een andere grote zorgvraag? Ook dan doen we ons best binnen het samenwerkingsverband een zo passend mogelijke plek te vinden.

Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de verplichte basisondersteuning. Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht zijn aanbod aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van scholen voor blinde, slechtziende, dove of slechthorende leerlingen) maken deel uit van een samenwerkingsverband.

Het Samenwerkingsverband vindt het belangrijk om in ontwikkeling te blijven zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is of gevormd wordt. Er mogen geen leerlingen tussen wal en schip belanden.

Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen een goede passende onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV).

Nieuwkomers volgen onderwijs in een Internationale Schakelklas (ISK), er zijn 3 locaties in Apeldoorn; op de Heemgaard, het Edison College en Onze Wereld. De ISK krijgt middelen om 2 schooljaren onderwijs te verzorgen.