De Brede Advies Groep (BAG) is een groep van deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs die intern begeleiders en leerkrachten uit het basisonderwijs adviseert bij het te geven schooladvies. De deskundigen zijn werkzaam binnen het regulier voortgezet onderwijs, lwoo, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De BAG wordt gecoördineerd vanuit het samenwerkingsverband VO 2505. De bespreking van de leerling tussen de deskundigen vanuit het voortgezet onderwijs en de basisschool leidt tot een advies. Dit advies heeft echter geen bindend karakter of formele status.

vmbo basis | vmbo kader | vmbo theoretische leerweg | vmbo gemengde leerweg
Bij UDO word je voorbereid op een toekomst in zorg en welzijn of techniek. Maar voor het zover is, ga je zoveel mogelijk proeven van allerlei vakken en beroepen.

vmbo basis | vmbo kader | vmbo theoretische leerweg | vmbo gemengde leerweg
UGO is een verkennende vmbo school die samen met UDO is ontstaan uit een samenwerking tussen Sprengeloo, Veluws College Cortenbosch en het Edison College. In onze school draait het om jou en helpen we je het beste uit jezelf te halen. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zijn de deuren geopend en ben je van harte welkom!

mavo | havo | vwo | tweetalig VWO
Wil jij uitgedaagd worden en je talenten verder ontwikkelen? Dan is de Koninklijke Scholengemeenschap de school voor jou! Wij staan voor sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar jij en het leren centraal staan. De KSG is een openbare school voor mavo, up2havo (een route waarin leerlingen in 6 jaar een havo diploma halen), havo, vwo en tweetalig vwo.

mavo | havo | atheneum| gymnasium
Het Christelijk Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Je krijgt er naast uitstekend onderwijs alle ruimte om je talenten te ontwikkelen. We houden rekening met dingen die jij interessant en leuk vindt. Je hebt er niet alleen een leerzame, maar ook een leuke schooltijd!

mavo | havo | atheneum| ISK
De Heemgaard is een school voor mavo, havo en atheneum (met Latijn). Ook is er een Internationale Schakelklas (ISK) voor kinderen die nog niet zo goed Nederlands spreken, bijvoorbeeld omdat ze het uit het buitenland komen.

mavo en onderbouw havo en vwo
Veluws College Mheenpark is een relatief kleine school met twee overzichtelijke schoolgebouwen voor mavo en onderbouw havo en vwo. De sfeer is veilig en vertrouwd. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten van onze leerlingen.

mavo, havo en vwo
Veluws College Twello is een kleine school waar iedereen elkaar kent. Het draait er om jou. Wat kun jij al en wat wil je nog graag leren? We houden rekening met jouw interesses, ambities, talenten en niveau. Je krijgt onderwijs dat bij jou past: op maat.

havo, vwo en vwo+
Het bruist op het Veluws College Walterbosch! Dankzij ons Technasium, ons culturele programma en de interessante keuzevakken krijg je volop de kans om je breed te ontwikkelen. We dagen je uit en helpen je als het nodig is.

vmbo basis | vmbo kader | mavo | havo | atheneum
Onze scholengemeenschap wil op basis van haar openbare identiteit opleiden en vormen. Iedereen mag er zijn en doet er toe. Wij leiden onze leerlingen op in een permanente dialoog tot betrokken wereldburgers.

vmbo groen BB/KB/GL | havo | mbo
Op onze school voel je je snel ’thuis’: het is een veilige wereld waarin je jezelf kunt zijn en iedereen elkaar kent. We bieden kwalitatief goed onderwijs en hebben binnen en buiten de school de beschikking over moderne en leuke praktijkruimtes. Dierverblijven, keukens, tuinen en technieklokalen: bij ons leer je door zélf te ontdekken, te doen en te ervaren.

praktijkonderwijs (pro)
De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school staat open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. De vrijheid van ieder mens staat centraal in onze school. Vrijheid betekent ook respect voor de vrijheid van de ander.

Gymnasium
Gymnasium Apeldoorn. Een school waar je onderzoekt en ontdekt. Waar je meningen vormt maar ook leert om ze weer los te laten. Waar je grenzen verkent en verlegt. We dagen je uit je talent te gebruiken. Contact vinden we belangrijk. Tussen jou, je ouders, je mentoren, je docenten en je afdelingsleiders. Want het Gymnasium Apeldoorn, dat zijn wij allemaal samen. En alleen samen maken we er de school van waar jij het beste op je plaats bent. 

praktijkonderwijs (pro)
De Boog is een christelijke school voor praktijkonderwijs, voor jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. Het gaat om leerlingen die moeite hebben met leren en daarom speciale begeleiding nodig hebben. De praktijk van het dagelijks leven is het uitgangspunt van de lessen. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. 

voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 3
De Zonnehoek is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen. De Zonnehoek is ook een steunpuntschool voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).

regioschool voor SO/VSO | zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3)
Onze school is als een bloementuin. Kinderen komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden. Alle bloemen ontwikkelen zich zo elk op hun eigen wijze en komen tot bloei. Bij stagnatie in de groei of scheefgroei wordt een stokje naast de steel gezet. Bloemen die extra zorg behoeven kunnen tijdelijk in de bloemenkas. 

voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 3
Het Kroonpad geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen blijven tot ze 20 jaar zijn. Iedere leerling met een ondersteuningsvraag kan bij ons terecht. In alle gevallen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 3 en 4
Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Op onze school volgen leerlingen onderwijs die op dit moment geen passend onderwijs kunnen volgen op een reguliere school. Wij benaderen onze leerlingen vanuit zijn of haar mogelijkheden, waarbij de kracht, het talent en de behoefte van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal staan. 

voortgezet speciaal onderwijs (VSO) | Cluster 4
Een school voor een nieuwe kans betekent dat alle leerlingen elke dag een nieuwe kans krijgen om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen. Binnen het onderwijs van De Bolster doen leerlingen ervaringen op die hen het gevoel geven de moeite waard te zijn.

onderwijs voor anderstaligen
Ons doel is om elke leerling zo snel mogelijk Nederlands te leren verstaan, spreken, lezen en schrijven. Omdat elke leerling een eigen leerperspectief heeft geven wij ’les op maat’. Wij werken aan een positief leerklimaat en bieden een persoonlijke leeromgeving.