Wanneer de basisondersteuning en/of extra ondersteuning op de reguliere school niet voldoende is kan de school gebruik maken van ondersteuning buiten de school.

Kenmerken van een ondersteuningsarrangement zijn
- Geheel of gedeeltelijk buiten de school.
- Tijdelijk van aard.
- Het doel is altijd volledige terugkeer naar het regulier onderwijs.

Het samenwerkingsverband wordt door de scholen op de hoogte gesteld van de inzet van een ondersteuningsarrangement. Er zijn vier soorten ondersteuningsarrangementen opgesteld in samenwerking met de scholen:
1. Arrangementen tussen de scholen (3 maanden)
2. Arrangementen voortgezet speciaal onderwijs (vso)
3. Arrangementen specialistische voorziening
4. Arrangementen bovenschoolse schakelvoorziening

1. Arrangementen tussen scholen

Een leerling kan tijdelijk (maximaal drie maanden) geheel of gedeeltelijk zijn of haar onderwijsprogramma op een andere school binnen het samenwerkingsverband volgen. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet als een andere school een aanbod heeft dat beter aansluit bij de ondersteuningsbehoeftes van de leerling.

Wanneer hier gebruik van gemaakt wordt, heeft de leerling al extra ondersteuning ontvangen op de school van inschrijving en is daar bij de evaluatie van het OPP vastgesteld dat ergens anders tijdelijk beter voldaan kan worden aan de ondersteuningsbehoeftes. De regie blijft bij de school van inschrijving.

2. Arrangementen voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Soms lukt het onvoldoende om een leerling binnen een reguliere school te begeleiden. Dan is het mogelijk om een leerling tijdelijk in het vso te plaatsen. Een tijdelijke of gedeeltelijke plaatsing binnen het vso kan door de school van inschrijving zelf ingezet worden. Er wordt dan eerst een Multi Disciplinair Overleg (MDO) of een kernteamoverleg gehouden waarbij alle betrokkenen aanschuiven om vast te stellen dat dit de best passende ondersteuning is. Het samenwerkingsverband kan hierbij adviseren. De school van inschrijving, ouders, leerling en de vso school stellen zelf het arrangement op met de doelen, termijn, de samenwerkingsafspraken en ondertekenen deze.

3. Arrangementen bij een specialistische voorziening

Dit arrangement is er voor leerlingen die tijdelijk onvoldoende ondersteuning hebben aan de basis- en extra ondersteuning op hun school, omdat ze specialistische ondersteuningsbehoeftes hebben. Zij kunnen tijdelijk in een specialistische voorziening geplaatst worden. Ook voor deze leerlingen geldt dat zij een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben en dat de school van inschrijving betrokken blijft bij de leerling tijdens de plaatsing in een specialistische voorziening. In het verleden zijn er leerlingen uit het samenwerkingsverband geplaatst bij onder andere BREIN support, De Waterlelie, Via ReVa en Prepare 4 work.

4 Arrangementen bovenschoolse schakelvoorziening

Binnen het Samenwerkingsveband is een bovenschoolse voorziening opgericht, de schakelvoorziening. Deze is gevestigd in het Gentiaan College. Er zijn 2 lokalen en er is plek voor 20 leerlingen. De schakelvoorziening kan drie maanden ingezet worden. 

 • De schakelvoorziening kan worden ingezet bij:
  - Leerlingen die dreigen uit te vallen binnen het reguliere vo.
 • Bijvoorbeeld omdat de leerling tijdelijk onvoldoende geholpen kan worden binnen de ondersteuningsstructuur van de school of wanneer er een problematische school-/leersituatie ontstaat.
  - Leerlingen uit het vso die de overstap willen maken naar het vo.
  - Leerlingen die vanwege een ingrijpend incident tijdelijk niet naar hun eigen school kunnen.
  - Leerlingen die wachten op een plaats elders.
  - Leerlingen die tijdelijk geen onderwijs volgen, omdat ze hier niet toe instaat zijn door een bovenliggende zorgvraag.

Het uitgangspunt voor de schakelvoorziening is: 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de uitvoering van de schakelvoorziening. Het belangrijk dat de leerling de band met zijn/haar school niet kwijtraakt. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de leerling (ook bij doorplaatsing) en werkt aan de voorbereidingen van de terugkeer. Ook wordt de school nauw betrokken bij het proces en is aanwezig bij het startgesprek en de evaluatiegesprekken. Ouder(s)/verzorger(s) worden als educatieve partners proactief betrokken bij de schakelvoorziening. Een aanvraag voor de bovenschoolse schakelvoorziening moet door de school worden ingediend bij het VO Loket.

> aanvraag indienen (alleen voor scholen)
> meer informatie over de Schakelvoorziening

Als een arrangement niet slaagt, dan moet een leerling in sommige gevallen in het voortgezet speciaal onderwijs geplaatst worden.